ทำความ รู้จักกับ ธอส

ทำความ รู้จักกับ ธอส หรือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้บริการเงินทุนเพื่อที่อยู่อาศัย บริษัท ให้บริการซื้อบ้านซื้อคอนโดมิเนียมรีไฟแนนซ์สร้างบ้านขยายและซ่อมแซมเงินกู้บัญชีกระแสรายวันเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเงินฝากประจำเงินฝากระยะและบริการอื่น ๆ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย

ทำความ รู้จักกับ ธอส

ทำความ รู้จักกับ ธอส
ธอส

ธอส

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธ อส.) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในสังกัดกระทรวงการคลังที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 โดยดำเนินธุรกิจภายใต้พระราชบัญญัติ ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์กฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้องซึ่งออกโดยกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภารกิจของธนาคารอาคารสงเคราะห์คือการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเงินเพื่อที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจรตามนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคน ในฐานะสถาบันที่มีบทบาทสำคัญในการให้บริการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชน GHB ได้รับการเสนอชื่อจากองค์การสหประชาชาติที่ Human Habitat 1996 ให้เป็นสถาบันการเงินที่มีการดำเนินงานที่โดดเด่น ธนาคารได้รับการยอมรับในระดับนานาชาตินี้อย่างภาคภูมิใจ

ความเป็นมา

เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2496 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเห็นชอบพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. พ.ศ. 2496 [4] พระราชบัญญัติดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติจัดตั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธนาคารเปิดทำการเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2496 ซึ่งถือเป็นวันก่อตั้ง เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีในปี 2536 ธนาคารได้เปลี่ยนโลโก้เป็นรูป “สองมือกอดบ้าน” เว็บไซต์ ธ อส. เริ่มเปิดให้บริการในปีเดียวกัน

การดำเนินงานในช่วงแรกของ ธอส.

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 เป็นต้นมา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็เริ่มดำเนินกิจการตามแผนที่ได้วางเอาไว้ ซึ่งตลอดการดำเนินงานก็เป็นไปอย่างราบรื่นตลอดทั้งปี โดยในช่วงเริ่มแรกมีการปล่อยสินเชื่อสำหรับที่อยู่อาศัยที่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ “สินเชื่อระยะยาว” สำหรับให้ประชาชนกู้ยืมเงินไปใช้สร้างที่อยู่อาศัย และ “สินเชื่อระยะสั้น” สำหรับนักลงทุน หรือผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุนสำหรับโครงการที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ ก่อนที่ในปี 2517 ธอส. ได้มีการขยายบริการให้ครอบคลุมขึ้น ด้วยการเริ่มเปิดให้บริการรับฝากเงินเป็นครั้งแรก

ธ อส. เป็นผู้ให้กู้จำนองรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ณ เดือนสิงหาคม 2562 มีสินเชื่อคงค้าง 1.3 ล้านล้านบาท ลูกค้าของธนาคารส่วนใหญ่มีเงินกู้ไม่เกินสองล้านบาท สินเชื่อที่ใหญ่ที่สุดคือเจ็ดถึงแปดล้านบาท ในปี 2562 เป้าหมายการปล่อยสินเชื่ออยู่ที่ 203 พันล้านบาท

ในปี 2562 ธ อส. ได้ริเริ่มเพิ่มการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าที่มีรายได้สูงนอกเหนือจากการให้บริการลูกค้าที่มีรายได้น้อยซึ่งเป็นเหตุผลในการ

ธ อส. เป็นหนึ่งในรัฐวิสาหกิจของไทยเพียงไม่กี่แห่งที่หาเงินเข้าคลังแทนที่จะพึ่งพารัฐบาลในการระดมทุน

สัญลักษณ์ของธนาคารสงเคราะห์

ในช่วงแรกเริ่มของการก่อตั้ง ธอส. ใช้สัญลักษณ์เป็นรูปวิมานเมฑ เป็นตัวแทนของบ้านที่อยู่เย็นเป็นสุข ก่อนภายหลังได้มีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ให้สอดคล้องกับลักษณะการดำเนินงานของธนาคาร คือการเป็นรัฐวิสาหกิจที่ยอดเยี่ยม จึงได้มีการเปลี่ยนรูปแบบจากเดิมให้กลายเป็นรูปมือที่กำลังโอบอุ้มบ้านอยู่ จากนั้นได้มีการพัฒนาเว็บไซต์ของธนาคารขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นตัวแทนในการมอบความรู้แก่ประชาชน จนได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่า คำนวณ สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย

Sovereign Support Underpins Ratings: อันดับเครดิตของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธ อส.) เป็นไปตามความเชื่อของ Fitch Ratings ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ธนาคารจะได้รับการสนับสนุนพิเศษจากรัฐบาลไทยหากจำเป็น บทบาทนโยบายสำคัญ: ฟิทช์เชื่อว่า ธ อส. จะยังคงมีบทบาทสำคัญในการดำเนินนโยบายเพื่อให้สินเชื่อบ้านสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางซึ่งอาจไม่มีคุณสมบัติในการขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์

เราคิดว่าบทบาทนโยบายของธนาคารจะโอนไปยังธนาคารของรัฐอื่น ๆ ได้ยากเนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยกิจกรรมการบริการสาธารณะที่สำคัญและการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงการคลัง ความเป็นเจ้าของและการควบคุมโดยสมบูรณ์: ฟิทช์เชื่อว่าการเป็นเจ้าของของรัฐบาลในธนาคารนั้นมีระยะยาวและเป็นกลยุทธ์ ธ อส.

เป็นหนึ่งในธนาคารที่มีนโยบายหลักของไทยเนื่องจากเป็นผู้ให้กู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยรายย่อยรายใหญ่ที่สุดของประเทศโดยมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 29% ของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในระบบธนาคารคงค้าง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 การสนับสนุนจากรัฐ: ฟิทช์คาดว่าจะขยายการสนับสนุนในเวลาที่เหมาะสม ธ อส. ในยามจำเป็น แต่ผลการดำเนินงานและข้อมูลทางการเงินล่าสุดแสดงให้เห็นว่าไม่ต้องการการสนับสนุน การเพิ่มทุนครั้งล่าสุดคือในปี 2552 และ ธ อส. ได้ดำเนินการอย่างน่าพอใจตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ก่อตั้งขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2496 ให้จัดตั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อสนับสนุนด้านการเงินเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับคนไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2449 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2496 ธนาคารได้รับทุนเริ่มต้นจากกระทรวงการคลัง 20 ล้านบาท มีเงินทุนรวม 500 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2496 พลเอกป. พิบูลสงครามเป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารได้ดำเนินการด้วยความสำเร็จและต่อเนื่องมาเป็นเวลา 56 ปี พันธกิจ“ ช่วยคนไทยซื้อบ้านเป็นของตัวเอง”

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอให้รัฐบาลกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธ อส.) ขอให้รัฐบาลดำเนินการเพื่อกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากตลาดไตรมาส 2 มีแนวโน้มลดลงถึงร้อยละ 30 เนื่องจากมาตรการเงินกู้ต่อมูลค่าของ ธ ปท. ที่เริ่มเมื่อวันที่ 1 เมษายน นายฉัตรชัยศิริไลประธานธนาคารกล่าวว่า

กฎการจำนองใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทยลดจำนวนเงินกู้ที่ได้รับอนุญาตให้เหลือประมาณร้อยละ 90 ของมูลค่าที่อยู่อาศัยร้อยละ 80 สำหรับบ้านหลังที่สองและร้อยละ 70 สำหรับบ้านหลังที่สามโดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2562 ขายบ้าน
ธนาคารอนุมัติสินเชื่อใหม่ 9 พันล้านบาทในเดือนเมษายนซึ่งลดลง 35% จากเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤษภาคมสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติแล้วมีมูลค่ารวม 4.5 พันล้านบาทลดลงอีกประมาณ 35% จากช่วงเดียวกันของปี 2561 นายฉัตรชัยกล่าว
มาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ฉัตรชัยกล่าว ธนาคารของเขาไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการปล่อยสินเชื่อที่ 20,000 ล้านบาทในปีนี้เว้นแต่รัฐบาลจะดำเนินการเพื่อสนับสนุนตลาดหรือเจรจากับธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อผ่อนคลายกฎสำหรับธนาคารของรัฐบาลเขากล่าว
“ ธนาคารพาณิชย์มีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่สามารถลดผลกระทบจากกฎการกู้ยืมต่อมูลค่าเช่นการให้สินเชื่อส่วนบุคคลร่วมกับสินเชื่อเพื่อการจำนอง แต่เราเป็นธนาคารของรัฐบาลไม่สามารถทำได้เหมือนธนาคารพาณิชย์ ส่งผลให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยของเราในเดือนเมษายนและครึ่งหนึ่งของเดือนนี้ต่ำกว่าเป้าหมายของเรา” เขากล่าว
ธ อส. ประกาศสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยใหม่รวม 57.54 พันล้านบาทตั้งแต่เดือนมกราคมถึง 15 พฤษภาคม 2562 นอกจากนี้ธนาคารยังคาดว่าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยใหม่จะสูงถึง 1 แสนล้านบาทในครึ่งแรกของปีนี้ใกล้เคียงกับเป้าหมาย แต่คาดว่ารัฐบาลจะประกาศมาตรการกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยเริ่มในช่วงที่เหลือของไตรมาสที่สองของปีนี้
“ หากไม่มีมาตรการใหม่สินเชื่อใหม่ของเราอาจต่ำกว่าเป้าหมายแรกเริ่ม” ฉัตรชัยเตือน

สิทธิพิเศษของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2564

สิทธิพิเศษ

ส่วนลด 15% สำหรับราคา Dusit Best Available
ส่วนลดอาหารและเครื่องดื่ม 20% เมื่อสมัครกับสมาชิกดุสิตโกลด์

ข้อตกลงและเงื่อนไข

  • ต้องจองล่วงหน้าผ่าน www.dusit.com/specialoffers/GHB หรืออีเมล reservation@dusit.com หรือโทรโดยตรงกับโรงแรมและแจ้งรหัสส่งเสริมการขาย“ GHB” โครงการบ้าน
  • ต้องแสดงบัตร GHB ATM หรือบัตร GHB PAY หรือข้อความจากแอปพลิเคชัน GHB ALL หรือ Line GHB PLUS หรือ GHB Wealth (GHBank +) เมื่อทำการเช็คอิน
  • สิทธิพิเศษนี้มีให้เฉพาะ Dusit Best Available เท่านั้นและการสำรองห้องพักขึ้นอยู่กับจำนวนห้องและอัตราห้องว่าง
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้ ซื้อบ้าน
  • นโยบายการยกเลิกหรือการแก้ไขจะแตกต่างกันไปตามแต่ละโรงแรม
  • เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Dusit Hotels and Resorts และ DusitLife Loyalty Programme